Питання для обговорення та закріплення матеріалу

© М.М. МАХНІЙ ПСИХОЛОГІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ. — К.: Blox.ua, 2010

Питання для обговорення та закріплення матеріалу

1. Поясніть, на які чинники спирався Фалес, проголошуючи «воду« першоелементом світу і душі?

2. До яких аргументів вдавався Анаксімен, висуваючи ідею всезагальної одухотвореності?

3. У чому полягає оригінальність концепції Анаксімандра про походження космосу і людей?

4. Чому Геракліт уявляв людську душу як нероздільне поєднання вогню і води?

5. Які принципи вдосконалення людської душі пропагував Геракліт?

6. Як ви розумієте метафори Геракліта «свавілля треба гасити частіше, аніж пожежу», «норов людини – її демон»?

7. Як математичні дослід­ження поєднувались в піфагорійському вченні з уявленнями про долю та якості людини?

8. Чому одним з принципових моментів Піфагорового вчення була віра в переселення душ після смерті людини з одного тіла в інше?

9. Як інтерпретують тезу Піфагора про те, що тіло є для душі ув’язненням?

10. Схарактеризуйте спосіб життя піфагорійців, їхню ієрархію життєвих цінностей?

11. Поясніть концепцію Емпедокла про «корені усіх речей«.

12. Яку роль в космогонічній концепції Емпедокла виконують дві сили «Любов« і «Ворожнеча«?

13. Оцініть винахідливість Емпедокла в поясненні біологічних і психічних явищ.

14. Прокоментуйте Емпедоклову теорію сприймання і вчення про темперамент.

15. Поясніть основні моменти концепції Анаксагора про першооснови космосу «гомеомерії» і про світову силу, що ними керує «нус».

16. Чому Анаксагор порушив питання про зв’язок розуму і рухів руки?

17. Як Анаксагор доводив тезу про те, що душа є джерелом руху?

18. Чому тлумачення Анаксагором про­цесу сприймання були прямою про­тилежністю поясненням Емпедокла?

19. Що зумовлює Демокріта зблизити природу душі і тіла?

20. Якими якостями і властивостями наділяв Демокріт атоми душі?

21. Прокоментуйте Демокрітову концепцію ейдосів, чуттєвих образів як спробу знайти причину розбіжностей між поняттям про атомарну будову Космосу і чуттєвими даними.

22. Що, на думку Демокріта, мало бути метою життя і керівником поведінки людини?

23. Прокоментуйте опис Гіппократом основних тілесних і душевних темпераментних якостей людей.

24. Поясніть твердження Гіппократа: «Робота, їжа, сон, кохання – усе повинне бути помірним».

25. Чому Гіппократ закликав лікувати і тіло і душу цілісно? Чому лікар повинен лікувати не хворобу, а хворого?

26. Чому Сократ стверджував, що функція вчителя аналогічна до повивального мистецтва?

27. Яким чином, за Сократом, людина може досягти божественного стану автаркії (самодостатності)?

28. У чому Сократ убачав обовязок філософії?

29. Прокоментуйте Сократівське розуміння щастя (евдаймонії) як духовного порядку і гармонії душі.

30. Чому Платон уважав, що істинне знання є лише результатом «пригадування душі» про світ ідей, який вона споглядала до свого земного втілення?

31. Яка доля душі після смерті тіла за вченням Платона?

32. Як ви розумієте метафоричне порівняння Платоном душі з крилатою колісницею, запряженою двома конями і керованою візником?

33. Чому Платон розглядав стать як результат утрати андрогінної цілісності?

34. Як ви розумієте тезу про платонічне кохання?

35. За яких умов у концепції Платона можлива досконала, гармонійна держава?

36. Чи вірив Арістотель у особисте безсмертя в тому розумінні, в якому його проповідували Платон, а потім християнство?

37. Як у трактаті «Про душу« Арістотель розрізняє поняття «душі» й «духу«?

38. Назвіть структурні компоненти душі за вченням Арістотеля?

39. Поясніть позицію Арістотеля щодо необхідних умов для розвитку моральності людської душі.

40. Як Арістотель реалізував своє вчення про співвідношення форми і матерії у фізіогномічній теорії?

41. Який метод для дослідження характерів використовує Теофраст?

42. Що за вченням стоїків є джерелом людського пізнання?

43. Яким чином досягається ідеальний, згідно з ученням стоїків, спосіб ставлення до світу – «апатія» (безпристрасність)?

44. Чому головним джерелом вад і бід людини стоїки вважали афекти?

45. Що стоїки вкладали в поняття щастя?

46. Чому засновник скептичної школи Піррон оголосив неможливим будь-яке істинне знання про речі навколишнього світу?

47. Поясніть сутність позиції «незворушності» (атараксії) щодо світу, яку проголошували скептики.

48. Чи було вчення кініка Діогена «цинічним» у нашому сучасному розумінні?

49. Як представники кіренської школи виправдовували потяг людини до насолоди?

50. Поясніть сутність матеріалістичного розуміння душі Епікуром.

51. На які групи поділяв людські бажання Епікур?

52. У чому, за Епікуром, полягають причини людських нещасть?

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*